Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v EU

Nové technické specifikace pro interoperabilitu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška“) ve svém ustanovení § 1 odst. 3 „Předmět úpravy“ stanoví, že pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému platí jiný právní předpis s odkazem na poznámku pod čarou.

V této poznámce je uvedeno rozhodnutí komise Evropských společenství o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému a sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému.

K tomu aktuálně sdělujeme, že původní předpis ES byl nahrazen novým nařízením č. 1300/2014/EU, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jeho účinnost je od 1. ledna 2015. Toto nařízení se použije v rámci transevropské železniční sítě definované nařízením č. 1315/2013/EU, o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. Nařízení 1315/2013/EU má již jednu novelu, která je provedena nařízením č. 473/2014/EU.

Dále připomínáme, že v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, bylo zákonem č. 134/2011 Sb. (novela zákona o dráhách účinná od 25. 5. 2011) novelizováno ustanovení § 3a odst. 1, které stanoví: „Dráha celostátní je součástí evropského železničního systému. Prvky evropského železničního systému stanoví prováděcí právní předpis.“. Současně bylo ze zákona o dráhách vypuštěno zmocnění
pro Ministerstvo dopravy k oznámení výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému sdělením ve Sbírce zákonů. Samotné sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., však zatím zrušeno nebylo.

Odkazy:

Nařízení 473/2014/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=CS

Nařízení č. 1300/2014/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.356.01.0110.01.CES

Back to top button